ALGEMEEN

Wie is Kondor Wessels Vastgoed?

Kondor Wessels Vastgoed is projectontwikkelaar van de Vuurtorenweg 35-37. Kondor Wessels Vastgoed is o.a. mede-eigenaar van de Scheveningse Pier. Samen met de architect, OZ, proberen wij een zo mooi mogelijk plan te maken voor deze locatie.

Wie was/is de eigenaar van het gebouw?

Het huidige pand is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf.

Wat gebeurt er met de vuurtoren?

Met de vuurtoren gebeurt niets. Om de vuurtoren meer tot zijn recht te laten komen, wordt in de nieuwe situatie het gebouw een stuk opgeschoven. Het gebouw komt daardoor verder weg van de vuurtoren te staan dan het huidige gebouw. Hierdoor ontstaat er een plein. Dit vuurtorenplein is straks rondom toegankelijk en niet meer doodlopend, zoals nu het geval is. Hierdoor zal het zicht op de vuurtoren behouden blijven . Zie de artist impressies op de website voor een vergelijking.

Wat gaat er met de locatie gebeuren?

Het huidige gebouw, een voormalig kantoorpand van Rijkswaterstaat, wordt gesloopt. Op de locatie van het huidige gebouw wordt het nieuwe gebouw gerealiseerd.  Het gebouw bestaat uit ca. 70 appartementen met een onderliggende parkeergarage.

Het huidige gebouw bestaat uit twee delen: één deel van 10,5 meter en één deel van 14 meter hoog. Het nieuwe gebouw wordt 5,5 meter hoger dan het hoge deel van het huidige gebouw. Dit ontwerp past binnen het kader dat in mei 2015 is vastgelegd door de gemeente in de Nota van Uitgangspunten. De Nota van Uitgangspunten is de basis geweest voor het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen.

ARCHITECTUUR

Wat wordt er dan precies ingediend? Is dat al een concreet plan inclusief definitief ontwerp?

KWV heeft in december 2016 een wijzigingsvoorstel ingediend bij de gemeente Den Haag. Het plan dat als onderlegger heeft gediend voor het  wijzigingsvoorstel is gedurende de afgelopen 3 maanden bij tussentijdse toetsingen positief beoordeeld door zowel de afdeling Stedenbouw van de gemeente als door de Welstandscommissie Den Haag. Het ingediende plan is een voorlopig ontwerp met de uitgangspunten van de NvU. Wanneer de Raad het wijzigingsvoorstel (fase 1) goedkeurt zal het plan worden uitgewerkt en een bouwvergunning worden aangevraagd.

Hoe hoog mag er gebouwd worden?

De maximale hoogte, zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten, bedraagt 19,5 meter vanaf het maaiveld. De vuurtoren zelf is 52 meter vanaf maaiveld.

Houdt KWV zich daarmee aan de toegestane bouwhoogte?

KWV voldoet met dit ontwerp aan alle eisen die zijn omschreven in de Nota van Uitgangspunten. Wij blijven met het huidige ontwerp binnen de opgegeven hoogte, breedte en diepte van de bouwenvelop.

Waarom is deze bouwhoogte en geen lagere bouwhoogte in het ontwerp opgenomen?

De ontwikkelaar heeft haar bieding gedaan op basis van de Nota van Uitgangspunten die twee jaar geleden is gepresenteerd aan de buurt en vervolgens is vastgesteld door het college. De Nota van Uitgangspunten is de basis geweest van de verkoopprijs die verkoper RVB en koper KWV hebben afgesproken.

Hoe behouden we het zicht op de vuurtoren?

Om ervoor te zorgen dat het zicht op de vuurtoren goed behouden blijft, heeft KWV diverse maatregelen genomen. Zo wordt in de nieuwe situatie het gebouw een stuk opgeschoven. Het gebouw komt daardoor verder weg van de vuurtoren te staan dan het huidige gebouw.  Hierdoor ontstaat een plein dat  straks rondom toegankelijk is en niet meer doodlopend, zoals nu het geval is. Daarnaast worden de bovenste verdiepingen terugliggend gemaakt ten opzichte van de onderliggende verdiepingen. Ook zijn de uitkragende balkons verkleind en van de hoeken van het gebouw afgehaald. Hierdoor steken de balkons niet zo ver uit en komt het gebouw minder fors over. Bovengenoemde maatregelen komen ten goede aan het behoud van het zicht op de vuurtoren.

PROCES & PLANNING

Wanneer is/wordt het plan ingediend?

Het plan kent een uitgebreide omgevingsvergunning die uit twee fases bestaat: in december 2016 is fase 1 van het plan ingediend (wijzigingsvoorstel). Fase 2 behelst de uiteindelijke omgevingsvergunning bouwen.

Op welke manier mag ik als geinteresseerde inspreken/bijdragen aan de planvorming

Er is een participatietraject gestart waarbij KWV, sinds de transactie in het voorjaar van 2016, op diverse gelegenheden contact heeft gehad met omwonenden en andere belanghebbende partijen. Toen er publiek protest ontstond over aspecten van de herontwikkeling, is het contact geïntensiveerd en zijn er participatiebijeenkomsten georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten is er, in samenwerking met de WoS en het actiecomité,  een vertegenwoordiging van omwonenden aangeschoven bij de participatie.

Wat is er gedaan om wensen van de omwonenden mee te krijgen in de plannen?

Er is een participatietraject gestart waarbij KWV, sinds de transactie in het voorjaar van 2016, op diverse gelegenheden contact heeft gehad met omwonenden en andere belanghebbende partijen. Toen er publiek protest ontstond over aspecten van de herontwikkeling, is het contact geïntensiveerd en zijn er participatiebijeenkomsten georganiseerd. Een overzicht:

  1. Overleg #1 met Wijkoverleg Scheveningen-dorp (WoS), 28 juni 2016: kennismaking.
  2. Overleg #2 met WoS, 27 september 2016: update stand van zaken planvorming.
  3. Overleg met Respect Zorggroep, 8 november 2016.
  4. Overleg met Bewonersorgansiatie Havenkwartier (BOH), 6 oktober 2016.
  5. Overleg #3 met WoS, 30 november 2016: presentatie Schetsontwerp (SO).
  6. Overleg #4 met WoS, 25 januari 2017: aanwezigheid KWV bij Algemene Vergadering WoS ter bespreking herontwikkeling met omwonenden en raadsleden.
  7. Participatiebijeenkomst #1 met omwonenden, 15 februari: ophalen inspraak omwonenden op uiteenlopende onderwerpen.
  8. Ondernemersbijeenkomst en inloopbijeenkomst Scheveningen Haven 7 maart, georganiseerd door de gemeente Den Haag.
  9. Vervolgoverleg participatiebijeenkomst met initiatiefnemers petitie Geen hoogbouw naast de Vuurtoren, 27 maart 2017.
  10. Presentatie aan WoS, datum n.t.b.

Participatiebijeenkomst #2 met omwonenden, 2 maart 2017: overleg niet doorgegaan op verzoek van omwonenden.

Op 12 april 2017 heeft er een openbare informatiebijeenkomst plaatsgevonden.